ljetni sem. 2010./2011.

 • Praktični rad - 1.g. diplomskog studija
 • Predmet studentima nudi okvir za razumijevanje specifičnosti knjižničnih usluga u obrazovnim ustanovama i omogućava stjecanje znanja i vještina potrebnih za djelovanje u obrazovnom kontekstu. Sadržaji: djelovanje osnovnoškolskih i srednjoškolskih knjižnica u informacijskom društvu i suvremenom odgojno-obrazovnom kontekstu; obrazovna, kulturna i javna uloga knjižnica; specifičnosti strategija rada s korisnicima (učenici, nastavno osoblje, roditelji, javnost); međunarodne i hrvatske smjernice i standardi; planiranje usluga i programa i njihova evaluacija; organizacija rada; izgradnja zbirki i izrada informacijskih pomagala; uloga i korištenje multimedije; kontinuirane i povremene aktivnosti; specifičnosti uređenja prostora; promicanje obveznog i slobodnog čitanja; uključenost u nastavne i izvannastavne aktivnosti; potpora učenju i nastavnom procesu; suradnički programi s narodnim knjižnicama; mrežne stranice školskih knjižnica. Posebna pozornost pridaje se razumijevanju informacijske pismenosti i njezinoj ulozi u učenju, strategijama rada na razvijanju informacijske pismenosti učenika i izradi mrežnih tutoriala za usvajanje vještina informacijske pismenosti.
 • U sklopu ovog predmeta studenti će produbiti znanja o teoriji i najnovijim modelima organizacije bibliografskih i autoriziranih podataka, poglavito obrađujući teorijska pitanja i uspoređujući pristupe u praksi pri izradi i uporabi bibliografskih jezika. Govorit će se o složenijim premisama i suvremenim načelima upotrebe navedenog jezika. Obradit će se odnos bibliografskih ciljeva i potreba korisnika, modeli FRBR i FRAD, ovaj posljednji uz posebni osvrt na koncept normativne kontrole i promjene paradigme u tom području, te temeljito analizirati nova međunarodna načela za izradu kataložnih pravila – IME ICC i novo ujednačeno izdanje ISBD-a. Obradit će se ciljevi i načela, te struktura novih talijanskih i angloameričkih kataložnih pravilnika temeljenih na modelima FRBR i FRAD.

  Na vježbama studenti će obrađivati te analizirati pitanja vezana uz bibliografsku obradu posebne vrste građe, tj. elektroničke (mrežne i digitalizirane) omeđene i serijske građe (ISBD), uz povezivanje koncepata tih opisa s modelima FRBR i FRAD, te strojnočitljivom formatima UNIMARC. Diskutirat će se pitanja katalogizacije općenito u novonastalim uvjetima.

  Ciljevi – opće i specifične kompetencije
  - poznavanje teorijskih promišljanja i praktičnih rješenje suvremene organizacije informacija
  - poznavanje prirode i načela bibliografskih jezika
  - tumačenje koncepata i modela bibliografskih i autoriziranih podataka
  - poznavanje općih načela kataložnih pravilnika temeljenih na modelima bibliografskih i autoriziranih podataka
  - tumačenje bibliografskih standarda na primjerima serijskih publikacija i druge neomeđene mrežne građe
  - ovladavanje vještinama strojnočitljive obrade građe za navedene vrste građe

  Oblici provođenja nastave
  Predavanja, vježbe, Moodle

  Način provjere znanja
  pohađanje predavanja i vježbi (70% minimalno), položeni kolokviji i usmeni ispit

  Upute za pisanje seminarskih radova:
  - teme seminarskih radova izabiru se prema nastavnim jedinicama predavanja
  - uz razradu teme (teorijski dio), potrebno je izraditi primjere
  - literatura: ispitna i izborna; pronalaženje literature izvan popisa dodatno se boduje (izvori poput wikija i nerecenziranih web članaka ne prihvaćaju se)
  - upute za pisanje: http://www.ffos.hr/katedre/knjiznicarstvo/studij/seminari.php (maksimum 15.000 znakova – 7,5 stranica teksta) i dodatne upute za strukturu rada: Saracevic, T. Sadržaj prijedloga za izradu teze ili istraživačkog projekta [moodle]
  - ocjenjivanje rada: odabir teme, razrada teme (struktura teksta), izrada primjera, upotreba stručnih izraza i pravopis, korištena literatura