• U sklopu predavanja i seminara obrađivat će se aktualna pitanja vezano uz projekte te razvoj teorije i prakse digitalnih arhiva, osobito obzirom na njihove funkcije i postupke organizacije. Ta će se pitanja razraditi u okviru tema: načela i svrha bibliografske kontrole mrežne građe, bibliografski standardi i metapodatkovne sheme, lanac nakladnici/autori, www i mrežni (web) informacijski objekti (MIO), tipologija MIO, legislativa (prikupljanje - obvezni primjerak, pravo pristupa građi u arhivu, pravo dugoročne pohrane), kriteriji odabira građe za digitalni arhiv, metode arhiviranja građe i izgradnja integriranog digitalnog arhiva s knjižnično-informacijskim sustavom. Usporedit će se i analizirati sličnosti/razlike postojećih nacionalnih digitalnih arhiva mrežne građe. Ispitat će se odnos koncepata digitalni arhiv mrežne građe, digitalna knjižnica, digitalna zbirka i digitalni repozitorij. Upoznat će se s kriterijima i uvjetima za izgradnju pouzdanog digitalnog arhiva (repozitorija) za očuvanje mrežne građe. Kroz prikaze seminarskih radova obradit će se i analizirati zadane teme.

    Na vježbama i seminarima studenti će na primjerima proučavati svojstva i logičku strukturu mrežnog (web) informacijskog objekta (MIO), posebno u odnosu na: (1) standarde za vrstu sadržaja i formata, (2) opseg objekta u svrhu njegove identifikacije, opisa i određivanja parametara pobiranja u digitalnom arhivu, i (3) standarde za izradu MIO u svrhu omogućavanja uspješnog pobiranja. Usporedit će se i analizirati različiti alati za pobiranje i arhiviranje weba. U simuliranoj okolini pratit će se proces rada digitalnih arhiva prema referentnom modelu OAIS. Uvježbavat će se upravljanje metapodacima i informacijskim objektima u digitalnim arhivima (repozitorijima).
  • U kolegiju će se obraditi dodirne točke između filozofije i psihologije savjetovanja, prikazati kako izgleda filozofsko savjetovanje te uputiti na neke specifične filozofske probleme savjetovanja.

    Teme kolegija: Psihološko savjetovanje i psihoterapija. Pravci u psihoterapijama – paradigmatski pristup. Biološko-medicinska paradigma. Psihodinamski pristup. Kognitivno-bihevioralni pristup. Humanistički pristup. Filozofski korijeni psiholoških teorija i intervencije. Povijesni pristup psihološkim poremećajima. Sociologija mentalnih poremećaja. Razgraničenje normalno-poremećeno. Pravila ispravnog života: povijesni pristup i paradigmatski skokovi. Holistička medicina: Alkmeon, Hipokrat. Platonova politika prema osobama s posebnim potrebama. Aristotel o duši. Stoici o patnji. Ciceron o emocijama. Senekin stoicizam. Kršćanstvo: naslijeđe i nove pogledi na dušu. Descartesov mehanicizam. Filozofsko savjetovanje – raznolikost pristupa. Dekonstrukcija metodologije. Dijalektika psihološkog i filozofskog savjetovanja. Psihologija komuniciranja. Socijalna psihologija. Četiri faze u filozofskom savjetovanju. Studija slučaja. Integrativni pristup. Antipsihijatrija i filozofske implikacije intervencije.

  • Na kolegiju studenti se bave teorijsko-metodolo?kim ishodi?tima izgradnje i upravljanja knji?ni?nim zbirkama, utjecaj ICT-a na izgradnju i upravljanje zbirkama, upravljanje zbirkama, planiranje, suradnja i dioba izvora, integracija elektoni?kih izvora u programe izgradnje zbirki, vrednovanje cjelokupna procesa upravljanja zbirkama i njegovih posebnih elemenata, istra?ivanja potreba korisnika, pristup informacijama, eti?ki aspekti izgradnje i upravljanja zbirkama.


  • Pilot projekti
  • Sadržaj ovog predmeta treba studentima ponuditi teorijski okvir za razumijevanje prava korisnika (aktualnih i potencijalnih) na informaciju u sustavu ljudskih prava, korisničkih potreba – individualnih i potreba posebnih korisničkih skupina u kontekstu promjena u informacijskim ustanovama. Studenti se upoznaju s različitim interpretacijama korisničkih potreba te ih sagledavaju sa socioloških, pedagoških i komunikacijskih aspekata u okviru informacijske službe, te njihov utjecaj na upravljanje promjenama u informacijskim ustanovama. Osim s teorijskim načelima, studenti se upoznaju i s rezultatima relevantnih istraživanja i njihovom metodologijom kako bi se osposobili za samostalna istraživanja u navedenom području, te s mogućom praktičnom primjenom uradu s korisnicima.